Nama : I Wayan Sudiarta, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah / Guru Geografi
NIP : 19640825 198411 1 001

Nama : Ni Wayan Widiati, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakasek Kurikulum / Guru Bahasa Indonesia
NIP : 19660430 198803 2 009

Nama : I Nengah Dwi Yadnya, S.Pd
Jabatan : Wakasek Kesiswaan / Guru Matematika
NIP : 19650124 198601 1 003

Nama : I Wayan Sumadia, S.Pd., M.Pd.H
Jabatan : Wakasek Sarana dan Prasarana / Guru Agama Hindu
NIP : 19610311 199103 1 004

Nama : Ida Ayu Kade Sastrika, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Wakasek Humas / Guru Kimia
NIP : 19770814 200501 2 017